هیأت مدیره

هیأت مدیره دوره  پانزدهم

رئیس هیأت مدیره: مهندس مرتضی محسنی هماگرانی

نائب رئیس هیأت مدیره: دکتر سید علی اکبر صفوی

خزانه دار: مهندس بهروز خلیلی

دبیر هیأت مدیره: دکتر الهه مرادی

سایر اعضای هیأت مدیره: مهندس محمد حسن موحدی ، مهندس رضا کرباسیان،  مهندس علی کیانی، دکتر سید وحید نقوی ، دکتر حمیدرضا مؤمنی

 
رؤسای هیأت مدیره دوره‌های پیشین:

رئیس هیأت مدیر دوره چهاردهم : مهندس مرتضی محسنی هماگرانی

رئیس هیأت مدیر دوره  سیزدهمدکتر سید وحید نقوی

رئیس هیأت مدیر دوره یازدهم و دوازدهم: مهندس مرتضی محسنی هماگرانی

رئیس هیأت مدیر دوره دهم: دکتر مسعود شفیعی

رئیس هیأت مدیر دوره نهم : مهندس عباس شعری مقدم

رئیس هیأت مدیر دوره هفتم و هشتم : دکتر کیوان مسروری

رئیس هیأت مدیر دوره بنجم و ششم مهندس عباس شعری مقدم

رئیس هیأت مدیره دوره سوم و چهارم : مهندس آقایی تبریزی

رئیس هیأت مدیر دوره اول و دوم : دکتر حسین احمدی نوبری

 

 

 

 

هیأت مدیره دوره دوره پانزدهم

مهندس مرتضی محسنی هماگرانی
رئیس هیأت مدیره
مهندس محمدحسن موحدی
دکتر سید علی اکبر صفوی
نایب رئیس هیأت مدیره
مهندس رضا کرباسیان
دکتر الهه مرادی
دبیر هیأت مدیره
مهندس علی کیانی
مهندس بهروز خلیلی
خزانه دار

بازرسین اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره دوره دوره پانزدهم

دکتر سید وحید نقوی
مهندس آیهان پاشایی
دکتر کیوان مسروری
دکتر حمیدرضا مؤمنی
مهندس امیر جلیلی

رؤسای هیأت مدیره دوره‌های پیشین

دکتر سید وحید نقوی
رئیس هیأت مدیره دوره سیزدهم
دکتر کیوان مسروری
رئیس هیأت مدیره دوره سیزدهم هفتم و هشتم
مهندس مرتضی محسنی هماگرانی
رئیس هیأت مدیره دوره چهاردهم و دوازدهم و یازدهم
دکتر مسعود شفیعی
رئیس هیأت مدیره دوره دهم
مهندس عباس شعری مقدم
رئیس هیأت مدیره دوره بنجم و ششم و نهم