هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره: آقای دکتر کیوان مسروری

نائب رئیس هیأت مدیره: آقای دکتر مهدی علیاری

خزانه دار: آقای مهندس علی کیانی

دبیر هیأت مدیره: آقای مهندس محمد حسن موحدی

سایر اعضای هیأت مدیره: آقای دکتر ایرج گودرزنیا، آقای دکتر سید وحید نقوی، آقای مهندس علیرضا رستگاری، آقای مهندس جلال کاوندی


رئیس هیأت مدیره دوره یازدهم و دوازدهم  : آقای مهندس مرتضی محسنی هماگرانی

رئیس هیأت مدیره دوره دهم: آقای دکتر مسعود شفیعی


در حال بارگذاری