گزارش کمیته صنایع

banner

بر اساس تصمیم هیئت مدیره محترم انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران،کمیته صنایع انجمن در ادامه فعالیت پیشین خود، و در جهت انتقال و گسترش اطلاعات تخصصی- کاربردی مرتبط به سیستم ها و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق هر دو ماه یکبار جلسات خود را برگزار خواهد نمود.

گزارش اولین جلسه کمیته صنایع را میتوانید در زیر مشاهده فرمایید.

eeee

گزارش اولین جلسه کمیته صنایع
تهران-هفت تیر سالن همایش های پتروشیمی 1395/07/11

براساس تصمیم هیأت مدیره محترم انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران، کمیتهه صهنایع انجمهن در ادامهه فعالیت پیشین خود، و در جهت انتقال و گسترش اطالعات تخصصی- کاربردی مرتبط به سیستم هها و تجهیهزات کنترل و ابزاردقیق هر دو ماه یکبار جلسات خود را برگزار خواهد نمود. بدین ترتیب اولین جلسه کمیته صنایع در دوره یازدهم اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران در روز یکشنبه مورخ 11/70/1931 ساعت 11 الی 11 در سالن همایش ههای پتر وشهیمی هلهدینخ خلهی فارس برگزار گردید. در این جلسه تعداد 22 نفر از کارشناسان شرکت های عضو انجمن حضور داشتند . سخنران جلسه جناب آقای مهندس حامی پورکوشکی از شرکت حامی صنعت پروژه بودند کهه در ایهن جلسهه در رابطه با روش های اندازه گیری سطح مواد در واحد های فرآیندی سخنرانی نمودند. اگر در حین جلسهه نیز هر یک از افراد سوالی برایشان پیش می آمد سوال خود را مطرح کرده و مدرس جلسه نیز به طور کامل و دقیهق بهه سوال افراد پاسخ می دادند. در جلسه روشهای مختلف اندازه گیری سطح مواد در واحدهای فرایندی شامل موارد ذیل بصورت کاربردی و مفید توسط جناب آقای مهندس حامی پورکوشکی ارائه گردید:

 Differential Pressure Level Transmitter

Bubbler Level Measurement System

Displacement Type Level Measurement

 Nuclear Type Level Measurement

Ultrasonic Type level Measurement

 Capacitance Type Level Measurement

Radar Type Level Measurement-

(Servo Type Level Measurement (Electromechanical

در انتهای جلسه نیز نمایندگان دو شرکت طهی صهحبت بها آقهای مهنهدس رسهت اری و آقهای مهنهدس رئیسهی پیشنهاد برگزاری همایش را داشتند و درخواست اطالع رسانی و دعوت از اعضهای حقیقهی و حقوقی انجمن به خصوص نمایندگان شرکت ها را برای حضور در همایش داشتند.


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری