اساسنامه مجله تخصصی کنترل

فصل اول – اهداف:

ماده 1

كمك به ارتقاي سطح فرهنگي و دانش علمي و فني متخصصان، كارشناسان و دست‌اندركاران و علاقه‌مندان در گرايشهاي مختلف مهندسي كنترل و ابزار دقيق.

ماده 2

كمك به ايجاد ارتباط ميان مراكز آموزشي، علمي و تحقيقاتي و همچنين ميان پژوهشگران و كارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربيات و كسب دستاوردهاي تازه علمي.

ماده 3

انتشار مقاله‌هاي علمي، پژوهشي و عرضه نتايج تحقيقات.

ماده 4

شناخت و معرفي انديشه‌ها، نوآوريها، اختراعات و خلاقيتهاي علمي.

فصل دوم – كليات:

ماده 5

نام مجله: مجله تحت عنوان مجله بين‌المللي كنترل و ابزار دقيق منتشر مي‌شود، كه از اين پس به اختصار مجله ناميده مي‌شود.

ماده 6

مجله وابسته به انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران است و حاوي مقالات تحقيقي اصيل و كاربردي در گرايشهاي مختلف مهندسي كنترل، و ابزار دقيق مي‌باشد. نوع و نسبت مقالات و مطالب مندرج در مجله نبايد از درصدهاي تعيين شده در آئين‌نامه صدور مجوز انتشارات مجلات و نشريات علمي و فني كه توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه و ابلاغ شده يا مي‌شود تجاوز نمايد.

ماده 7

مجله، نشريه‌اي است صرفاً علمي، پژوهشي كه به هيچ جمعيت و يا گروه سياسي وابسته نيست.

ماده 8

هر سال 4 شماره بصورت فصل‌نامه از مجله منتشر مي‌شود.

تبصره 1- زبان مجله فارسي و يا انگليسي مي‌باشد.

تبصره 2- بنا به تصويب اعضاي هيات تحريريه مجله، هر شماره از مجله مي‌تواند به يك يا چند موضوع تخصصي اختصاص يابد.

تبصره 3- قطع مجله تنها به يكي از دو قطع وزيري (5/23×5/16) و يا رحلي (34×22) خواهد بود.

تبصره 4- طرح روي جلد مجله ساده و براي همه شماره‌ها ثابت است.

 

ماده 9

درصورتي كه مجله به زبان فارسي منتشر شود، چكيده مقالات به زبان انگليسي با حروف ريزتر از متن، در صفحه اول مقاله و حداكثر در 200 كلمه و واژگان كليدي آن در پايان چكيده درج مي‌گردد. ترجمه چكيده‌ها نيز به زبان خارجي در مجله چاپ مي‌شود.

ماده 10

درصورتي كه مجله به زبان انگليسي منتشر شود چكيده به زبان فارسي در مجله چاپ مي‌شود.

ماده 11

بالاي صفحه اول هر مقاله نام مجله، جلد، شماره تاريخ انتشار، صفحات آغاز و انجام مقاله با حروف ريزتر چاپ مي‌شود.

ماده 12

در بالاي صفحات فرد، عنوان مقاله و در بالاي صفحات زوج مجله با حروف مناسب درج مي‌شود.

ماده 13

مقاله از صفحه فرد شروع و عنوان كامل مقاله در صفحه اول آن چاپ مي‌شود.

ماده 14

نام نويسنده و همكاران ذيل عنوان مقاله و مشخصات محل كار وي در سطر بعدي در صفحه اول مقاله ذكر مي‌شود.

ماده 15

ارجاعات مربوطه به منابع يا اطلاعات كتاب‌شناختي متضمن نام صاحب اثر، سال چاپ و … ذكر مي‌گردد و اين روش براي مجله همواره ثابت مي‌ماند.

 

فصل سوم- اركان مجله:

ماده 16

اركان مجله عبارتند از: صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير و هيات تحريريه، كه وظايف هر كدام را اساسنامه تعيين مي‌نمايد.

ماده 17

صاحب امتياز مجله انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران.

ماده 18

مدير مسئول مجله رئيس هيات مديره و در غير اينصورت نايب رئيس هيات مديره انجمن خواهد بود كه بر فعاليتهاي هيات تحريريه، و سردبير نظارت مي‌نمايد و مسئوليت مجله را به لحاظ قانوني برعهده دارد.

ماده 19

هيات تحريريه مجله حداقل 20 نفر مي‌باشد كه حداقل نيمي از آنان بايد داراي مرتبه استادي و يا دانشياري باشند، بقيه مي‌توانند به شرط داشتن حداقل 2 مقاله چاپ شده در مجله‌هاي معتبر علمي،در مرتبه استادياري باشند.

تبصره 1- اعضاء هيئت تحريريه براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي دو ساله بعدي بلامانع است.

تبصره 2- درصورت عدم حضور عضو هيات تحريريه در 3 جلسه متوالي در طول يك سال و يا عدم همكاري لازم با هيات تحريريه (به تشخيص مديرمسئول و تأئيد سردبير) عضو مورد نظر مستنفي تلقي شده و فرد ديگري به پيشنهاد سردبير و تأئيد مديرمسئول جايگزين مي‌شود.

ماده 20

سردبير مجله بوسيله هيات مديره انجمن و از بين اعضاء هيات علمي، محققين و يا متخصصين با حداقل مرتبه علمي استادياري انتخاب با حكم رياست انجمن به مدت دو سال منصوب مي‌شود. نحوه انتخاب بدين‌صورت است كه هيات تحريريه سه تن را به عنوان سردبير به هيات مديره انجمن پيشنهاد مي‌كند و هيات مديره يكي از آن سه تن را با اكثريت آراء به عنوان سردبير برمي‌گزيند.

ماده 21

امور اجرايي مجله تحت نظر مديرمسئول و هماهنگي سردبير انجام مي شود.

 

فصل چهارم- حدود وظايف:

ماده 22-وظايف مديرمسئول

الف) نظارت مستمر بر فعاليتهاي هيات تحريريه و سردبير.

ب) بررسي و اظهارنظر درخصوص هر شماره قبل از انتشار مجله پس از تهيه آن توسط سردبير.

ج) ارائه برنامه و درخواست اعتبارات مورد نياز ازهيات مديره انجمن.

د) ارائه گزارشهاي مستمر ساليانه به هيات مديره انجمن.

 

ماده 23- وظايف سردبير

الف) برنامه‌ريزي جهت دريافت مقالات علمي از محققين و صاحب‌نظران علمي داخل و خارج از كشور.

 

ب) اعلام وصول مقالات واصله و ارسال آنها به داوران حسب رأي هيات تحريريه.

 

ج) جمع‌آوري نظرات داوران و انعكاس آنها به هيات تحريريه جهت تصميم‌گيري.

د) انعكاس مصوبات هيات تحريريه به نويسندگان.

ه) آماده سازي مقالات مصوب شامل ويرايش، تايپ و صفحه‌بندي آنها جهت هر شماره مجله.

و) ارسال مجلات به مشتركين.

ز) معرفي مجله به محافل علمي داخلي و خارجي جهت جلب مشتركين بيشتر و زمينه‌سازي به منظور اخذ مقالات بيشتر.

ح) ارائه برنامه و گزارش سالانه به مديرمسئول.

 

ماده 24- وظايف هيات تحريريه

الف) انتخاب صاحب‌نظران تخصصهاي مختلف جهت داوري مقالات واصله.

ب) بررسي نظرات واصله از داوران و تصميم‌گيري درخصوص پذيرش، اصلاح و يا رد مقالات.

ج) همفكري،  همكاري و ارائه پيشنهاد به  مديرمسئول  و سردبير در امور مختلف علمي مجله جهت بالا بردن كيفيت چاپ و انتشار مجله.

 

 

فصل پنجم- مقررات عمومي:

ماده 25

جلسات هيات تحريريه حداقل ماهي يكبار با حضور اعضاء تشكيل و مباحث هيات تحريريه با اكثريت آراء تصويب مي‌شوند.

ماده 26

نام نويسندگان براي داوران و نام داوران براي نويسندگان محرمانه خواهد بود و كليه مقالات پس از اخذ نظر موافق اكثريت داوران منتشر خواهد شد.

ماده 27

مديرمسئول، سردبير و هيات تحريريه لازم است نهايت كوشش خود را در انتشار به موقع مجله و سطح علمي آن بكار گيرند.

ماده 28

بودجه سالانه مجله با پيشنهاد سردبير و مدير مسئول برآورد و جهت بررسي و تصويب براي هيات مديره انجمن ارسال مي‌شود.

ماده 29

هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه به پيشنهاد مديرمسئول مجله، پس از تصويب هيات تحريريه مجله و تأئيد ازهيات مديره انجمن به مراجع قانوني منعكس مي‌شود.

اين آئين‌نامه در يك مقدمه، پنج فصل، بيست و نه تبصره در تاريخ 15/2/83 به تصويب هيئت تحريريه مجله رسيده و از تاريخ تأئيد رياست هيات مديره انجمن لازم‌الاجرا است.


در حال بارگذاری