هیأت مدیره

هیأت مدیره دوره چهاردهم

رئیس هیأت مدیره: مهندس مرتضی محسنی هماگرانی

نائب رئیس هیأت مدیره: دکتر حمیدرضا مؤمنی

خزانه دار: مهندس بهروز خلیلی

دبیر هیأت مدیره: دکتر الهه مرادی

سایر اعضای هیأت مدیره: دكتر سید علی اکبر صفوی، مهندس رضا کرباسیان، دکتر جواد عسگری، مهندس علی کیانی، دکتر سید وحید نقوی

 
رؤسای هیأت مدیره دوره‌های پیشین:

رئیس هیأت مدیر دوره سیزدهم: دکتر سید وحید نقوی

رئیس هیأت مدیر دوره یازدهم و دوازدهم: مهندس مرتضی محسنی هماگرانی

رئیس هیأت مدیره دوره دهم: دکتر مسعود شفیعی

 

هیأت مدیره دوره چهاردهم

مهندس مرتضی محسنی هماگرانی
رئیس هیأت مدیره
دکتر حمیدرضا مؤمنی
نایب رئیس هیأت مدیره
دکتر الهه مرادی
دبیر هیأت مدیره
مهندس بهروز خلیلی
خزانه دار
دکتر سید علی‌اکبر صفوی
مهندس رضا کرباسیان
دکتر جواد عسگری
مهندس علی کیانی
دکتر سید وحید نقوی

بازرسین اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره دوره چهاردهم

مهندس محمدحسن موحدی
مهندس جلال کاوندی
دکتر کیوان مسروری

رؤسای هیأت مدیره دوره‌های پیشین

دکتر سید وحید نقوی
رئیس هیأت مدیره دوره سیزدهم
مهندس مرتضی محسنی هماگرانی
رئیس هیأت مدیره دوره دوازدهم و یازدهم
دکتر مسعود شفیعی
رئیس هیأت مدیره دوره دهم